HP-UX

Syslog flie 좀 봐주세요.

 
정태승
비정기 기여자

Syslog flie 좀 봐주세요.

#tail syslog.log

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2DA, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D9, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D8, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D7, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D6, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D5, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D4, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D3, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D2, flags == 0x0

Mar 24 19:45:12 BSDB vmunix: function == 0xE000000000513A20, arg == 0xE00000011DFAEC00, ticks == 0xED4BD2D1syslog file이 계속 증가 합니다.

고수님들 답을 좀 알려주세요.
2 응답 2
고재진
중학생

Syslog flie 좀 봐주세요.

안녕하세요.ultra 320 scsi 드라이버 버그로 인한 메세지 같습니다.mpt 드라이버를 최신으로 올려주시면 됩니다."echo 0xE00000011DFAEC00/i | adb /stand/vmunix /dev/kmem"명령어를 쳐보시면 "mpt_os_callback" 이렇게 나오신다면scsi(mpt) 드라이버를 올려주시면 됩니다.그럼.한일형
임시 조언자

Syslog flie 좀 봐주세요.

안녕하세요.os version이 11.23일거 같은데요.https://h20293.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=A7173A위의 사이트에서 최신버전을 다운받아 버전업을 해 주시면 됩니다.설치하면 리부팅을 합니다.