HP-UX
취소
다음에 대한 결과 표시 
다음에 대한 검색 
다음을 의미합니까? 

nfs에 관한질문입니다

 
han jin woong
조언자

nfs에 관한질문입니다

nfs server: Linux redhat 9.0

nfs clinet: hpux 11.11

위와 같은 환경에서 nfs 작업을 하려하는데..

잘 되지 않네요 같은 hp장비 끼리는 잘 되던데요..

혹 위와 같은 환경으로 구축해서 써 보신분 답변 부탁드리겠읍니다

그럼 수고 하십시요..
1 응답 1
권규용
정기 조언자

nfs에 관한질문입니다

해보니까 똑 같던데요..

정리해 봅니다..linux (linux) : nfs server

AA.aa.com(HP-UX 11.0) : nfs client---------------------------------------------

server단에서 (linux)

---------------------------------------------

1.#nslookup AA

ip~~

Address~~

2.#vi /etc/exports (/home을 nfs로 사용하고자 한다면)

/home AA.aa.com(rw)3.#exportfs -a4.#/etc/rc.d/init.d/nfs restart

---------------------------------------------

client단에서 (AA.aa.com)

---------------------------------------------

1. #nslookup linux

ip~~

Address~~

2. #vi /etc/hosts (위의 1번에 정보가 보이지 않을시)

192.168.X.X linux3. #mkdir /abcd/test_linux_nfs4. #mount linux:/home /abcd/test_linux_nfs5. #bdf

linux:/home 2063504 190160 1768520 10% /abcd/test_linux_nfs6. /etc/fstab

linux:/home /nfs nfs bg,soft,rw 0 0