HP-UX

vmunix: vxfs: mesg 008 에러 메시지에 대한 해결책이 무엇인가요?

 
Chul-ho, Jung
비정기 기여자

vmunix: vxfs: mesg 008 에러 메시지에 대한 해결책이 무엇인가요?

Dec 22 16:45:15 J5600-2 vmunix: vxfs: mesg 008: vx_direrr - /h file system inode 2 block 20287 error 6

Dec 22 16:46:58 J5600-2 vmunix: vxfs: mesg 008: vx_direrr - /h file system inode 2 block 20287 error 6

Dec 22 16:36:34 J5600-2 inetd: protocol = tcp

Dec 22 16:48:08 J5600-2 above message repeats 8 times

Dec 22 16:51:44 J5600-2 vmunix: vxfs: mesg 008: vx_direrr - /h file system inode 2 block 20287 error 6

Dec 22 17:01:18 J5600-2 vmunix: vxfs: mesg 008: vx_direrr - /h file system inode 2 block 20287 error 6

Dec 22 17:08:08 J5600-2 above message repeats 2 times

Dec 26 10:16:31 J5600-2 vmunix: vxfs: mesg 008: vx_direrr - /h file system inode 2 block 20287 error 6
1 응답 1
양계전
초등학생

vmunix: vxfs: mesg 008 에러 메시지에 대한 해결책이 무엇인가요?

/h 라는 파일시스템을 umount 하신후해당 파일시스템 /h 볼륨그룹을 fsck 로 체크해보세요ex) fsck -y /dev/vg01/lvol1이후 mount 하심 될듯합니다